You encourage me. Your knowledge of who God is will affect the kind of relationship you have with him, and therefore, your dependence on him in prayer. Kaya naman napakahalagang matutunan natin ang itinuturo ni Cristo sa ikaapat na hiling sa Lord’s Prayer: “Give us this day our daily bread.” Itinuturo nito ni Cristo sa pamamagitan nito, “Umasa kayo nang lubos sa inyong Ama na masaganang nagkakaloob ng lahat ng inyong pang-araw-araw na mga pisikal na pangangailangan, at ng ibang tao sa pamamagitan ninyo.” When I pray, “Give us this day our daily bread,” I am saying, “Father, I wholly depend on your generous provisions for the day-by-day supply of my physical needs and that of others through me.”. Hindi na ko natuwa. “Oh, taste and see that the Lord is good! Ano ang relasyon nito sa naunang tatlo? Lahat ng mayroon tayo ngayon – buhay na walang hanggan man, pamilya, pera, pagkain, bahay, edukasyon, magandang pangalan – lahat napasaatin ‘yan dahil sa dugo ni Cristo. Oh, fear the Lord, you his saints, for those who fear him have no lack! Sa iba ay maaaring sapat lang, ngunit sa iba naman ay umaapaw ang biyaya. Ngunit dapat natin marealize na “pangangailangan” ang binabanggit dito hindi “kagustuhan.” Needs not wants. Baka naman kung maghirap ako’y matutong magnakaw, at pangalan mo’y malapastangan” (Prov. 12 Alam ko kung paano maghikahos; alam ko rin kung paano managana; natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Baka kung managana ako ay masabi kong hindi na kita kailangan. “Aalalahanin mo ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan” (Deut. Series: Prayer Rocks the World Matthew 6:9-13 (ESV)[1] Pray then like this: “Our Father in heaven, hallowed be your name. document.write(sStoryLink0 + "

"); Filipos 4 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ilang mga Tagubilin. $3.99 a month puts a library of commentaries, study notes, and Greek & Hebrew language tools right in your pocket. Anong mararamdaman ninyo kapag nanakawan kayo ng 500 pesos nang dalawang beses sa loob ng dalawang buwan? Ito ang halimbawa ng mga taga-Filipos, mayaman man o mahirap, sa pagtulong kay Pablo: 10Ako’y totoong nagagalak sa Panginoon, na ngayon sa wakas ay inyong muling binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin…14Gayunman ay mabuti ang inyong ginawa na kayo’y nakiramay sa aking kapighatian. God will provide for what we need tomorrow. 145:15-16). This prayer presumes a relationship of dependence on God. Naniniwala ka ba na siya ang may-ari ng lahat ng bagay, at dahil sa kanya ang lahat, kung naisin niyang ibigay sa iyo ay magagawa niya? [1] All English Scripture quotations are from the English Standard Version, unless otherwise indicated. Lahat! Napahanga na lang ako sa kumuha. We are physical beings with physical needs. Nakanino ba ang seguridad natin? if(sStoryLink0 != '') Even asking for our needs must have a God-centered perspective. Humihiling tayo sa ating “Ama na nasa langit.” “Kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit ang magbigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya” (Matt. Ipanalangin din natin sila. Sabi ni Jesus: “Kaya huwag kayong mabalisa, na magsasabing, ‘Ano ang aming kakainin?’ o, ‘Ano ang aming iinumin?’ o, ‘Ano ang aming isusuot?’ Sapagkat hinahanap ng mga Hentil ang lahat ng mga bagay na ito; at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito.

Mcdonald's Case Study Marketing, Slimming World Cake In A Mug, Objective Of Chemistry Department, What Is The 10 Rules On Subject Verb Agreement?white Cotton Quilt Queen, Low Ceiling Bunk Bed Plans, Fatal Car Accident San Joaquin County Today, Purpose Of Commerce Education, Long Sleeve Dark Pink Top, Special K Snack Bites, Population Of Volta Region 2020, Zeus Vs Ra, Baked Garlic Parmesan Chicken Without Breadcrumbs, Dash Ice Cream Makers, Boo Lazy Town, Why Is Socio-economic Development Important, Palestinian Chickpea And Spinach Stew, Avenger 200 Mileage, Parve Babka Recipe, Rifleman Sanjay Kumar, Fehling Test Is Given By, Partita In A Minor For Solo Flute Sheet Music, How To Play Aviator Polyphia, Carried Interest Calculation Excel, Star Trek: Titan Ship, John 1:33 Kjv, Acts 18 Kjv, Iodine Deficiency Muscle Pain, Bayside Restaurant Newport Beach, Photuris Vs Photinus, Richard Aldington Poems, How Do You Spell Computer, Italy Guided Tour Packages, Oversized Cardigan Men, American Style Bacon Aka Oscar Mayer, Classic Cookie Dough Recipe, This Or That Questions Adults, Mouth Suddenly Sensitive To Spicy Food, What Were The Religious Beliefs Of The Neolithic Man, Legacy Of The First Blade Episode 2 How To Start, Book Title One, High-speed Rail System California, Ir And Raman Spectroscopy Pdf, Discrete Mathematics: An Open Introduction Review, Ligament Meaning In Tamil, Dwarf Fruit Trees Zone 5, Xbox One Elite Console Specs, List Of Earthquakes From 1950, Kierkegaard Truth Is Subjectivity, Doctrine Of Nicolaitans, Scotty J Boogie Nights Quotes, Mandarin Fruit Meaning In Tamil, Soba Noodles Recipe, Pantone Black U, Semi Acoustic Guitar Vs Acoustic Guitar, Canada Pr Visa Fees, Reverse Calf Raises At Home, Word Diary Creator, Orange Personality Careers, Seabird Kristen Stewart, Weber Genesis Ep-310 Special Edition Review, Commercial Photography Contract, 4g Wifi Router, 12-inch Fry Pan, Stainless Steel,